Regulamin konwentu SPOT 2022

 1.  Konwent gier fabularnych XI SPOT-kanie z larpami – SPOT 2022, zwany dalej konwentem, odbywa się w dniach 22-24 kwietnia 2022 roku na terenie ośrodka Żabi Dwór, mieszczącego się w Ostrzycach przy ulicy Jałowcowej 3. Zaczyna się 22 kwietnia 2022 roku o godzinie 17, a kończy 24 kwietnia 2022 roku o godzinie 15. Terenem konwentu jest teren ośrodka Żabi Dwór.
 2.  Organizatorzy konwentu SPOT 2022, zwani dalej organizatorami, są wymienieni pod adresem: https://larp-zt.pl/organizatorzy/
 3.  Uczestnikiem konwentu jest każda osoba, która opłaciła akredytację oraz organizatorzy. Na terenie konwentu mogą przebywać tylko powyższe osoby oraz osoby trzecie upoważnione przez organizatorów. Szczegóły dotyczące akredytacji są dostępne pod adresem: https://larp-zt.pl/spot/
 4.   Wszyscy uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zapisów niniejszego regulaminu.
 5. Uczestnicy niepełnoletni mają obowiązek przedstawić organizatorom pisemną zgodę prawnych opiekunów do uczestnictwa w konwencie oraz pisemną zgodę pełnoletniego opiekuna na czas trwania konwentu. Opiekun zobowiązany jest do opieki nad niepełnoletnim uczestnikiem. Niepełnoletni uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń opiekuna. Wzór oświadczenia znajduje się pod adresem: https://larp-zt.pl/wp-content/uploads/2021/12/pozwolenie_nieletni.pdf
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i wypadki skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub mieniu uczestników podczas konwentu.
 7. Od momentu rozpoczęcia konwentu do momentu zakończenia konwentu każdy z uczestników ponosi za swoje postępowanie pełną odpowiedzialność finansową i prawną. Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki ani szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie któregokolwiek z uczestników lub powstałe w skutek działania osób trzecich ani za inne zdarzenia prowadzące lub mogące prowadzić do podobnych skutków.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, uszkodzone, utracone bądź pozostawione bez opieki przez uczestników podczas trwania konwentu.
 9. Uczestnicy są zobowiązani zachowywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo pozostałym uczestnikom i osobom trzecim.
 10. Uczestnikom zabrania się:
  1. wnoszenia broni pneumatycznej, broni białej i materiałów pirotechnicznych bez pisemnej zgody organizatorów,
  2. wnoszenia innych przedmiotów mogących zagrażać zdrowiu i życiu innych uczestników bez pisemnej zgody organizatorów,
  3. używania otwartego ognia w sposób zagrażający zdrowiu i mieniu uczestników,
  4. spożywania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych,
  5. uczestnictwa w punktach programu w stanach po spożyciu alkoholu bądź w stanach po spożyciu środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych,
  6. nadmiernego i uciążliwego hałasowania, szczególnie od godziny 22 do godziny 6 rano,
  7. śmiecenia,
  8. niszczenia terenu konwentu,
  9. rozpalania ognisk w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 11.   Niestosowanie się do zaleceń regulaminu może skutkować:
  1. ustnym upomnieniem,
  2. konsekwencjami finansowymi,
  3. konfiskatą przedmiotów będących przyczyną łamania postanowień niniejszego regulaminu,
  4. wezwaniem Policji,
  5. wydaleniem z terenu konwentu bez zwrotu opłaconej akredytacji.
 12. Warunkiem uczestnictwa w konwencie jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i podpisanie oświadczeń woli: o przestrzeganiu regulaminu oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w konwencie.
 13. Oświadczenia woli będą zbierane na piśmie podczas akredytacji na konwent.
 14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie wpuszczenia osób na konwent, które odmówią złożenia wyżej wymienionych oświadczeń woli.
 15. Uczestnicy konwentu są zobowiązani wykonywać polecenia organizatorów odnoszące się do utrzymania porządku podczas trwania konwentu.
 16. Organizatorzy konwentu zastrzegają sobie prawo do wydalenia z terenu konwentu osób, które swoim zachowaniem narażają siebie lub innych uczestników bądź osoby trzecie na utratę zdrowia lub życia bez zwrotu opłaconej akredytacji.
 17. Uczestnikowi, który z przyczyn losowych musiał zrezygnować z udziału w konwencie, a dokonał już opłaty akredytacyjnej przysługuje zwrot akredytacji w wysokości:
  1. 100% – jeżeli rezygnacja została zgłoszona Organizatorom w terminie do dnia 01.03.2022 r.,
  2. 50% – jeżeli rezygnacja została zgłoszona Organizatorom w terminie od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r.,
  3. od dnia 1 kwietnia 2022 roku, zwrot opłaty akredytacyjnej nie przysługuje.
 18. Zgłoszenie rezygnacji z udziału w konwencie musi odbyć się drogą elektroniczną, za pomocą maila: spot@larp-zt.pl
 19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. O zmianie zostaną poinformowani uczestnicy drogą mailową lub poprzez fanpejdż https://www.facebook.com/spotZT/
 20. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decydują Organizatorzy konwentu SPOT 2022, którzy są wymienieni pod adresem: https://larp-zt.pl/organizatorzy/


ZAKWATEROWANIE

1. Zapisy na miejsca w pokojach będą odbywały się na bieżąco, za pomocą platformy Snailbook

2. Każdemu uczestnikowi przysługuje 1 miejsce.

3. Wyboru miejsca może dokonać osoba, która na Snailbooku ma status OPŁACONY

4. Aby uzyskać status OPŁACONY uczestnik musi:

– zgłosić się na konwent,

– dokonać opłaty akredytacyjnej.

5. Statusy aktualizowane są dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki. W sytuacjach losowych aktualizacja może opóźnić się o jeden dzień.


Klub Fantastyki Zardzewiały Topór