Regulamin konwentu gier fabularnych Tygodniówka 2024

 1. Konwent gier fabularnych Tygodniówka 2024, zwany dalej konwentem, odbywa się w dniach 26-31 lipca 2024 roku na terenie Gospodarstwa „Na Polanie”, mieszczącego się w Skrzeszewie. Zaczyna się 26 lipca 2024 roku o godzinie 16, a kończy 31 lipca 2024 roku o godzinie 12. Terenem konwentu jest teren Gospodarstwa „Na Polanie”.
 2. Organizatorzy konwentu Tygodniówka 2024, zwani dalej organizatorami, są wymienieni pod adresem: https://larp-zt.pl/organizatorzy
 3. Uczestnikiem konwentu jest każda osoba, która opłaciła akredytację oraz organizatorzy. Na terenie konwentu mogą przebywać tylko powyższe osoby oraz osoby trzecie upoważnione przez organizatorów. Szczegóły dotyczące akredytacji są dostępne pod adresem: https://larp-zt.pl/tygodniowka/
 4. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zapisów niniejszego regulaminu.
 5. Uczestnicy niepełnoletni mają obowiązek przedstawić organizatorom pisemną zgodę prawnych opiekunów do uczestnictwa w konwencie oraz pisemną zgodę pełnoletniego opiekuna na czas trwania konwentu. Opiekun zobowiązany jest do opieki nad niepełnoletnim uczestnikiem. Niepełnoletni uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń opiekuna. Wzór oświadczenia znajduje się pod adresem: https://larp-zt.pl/tygodniowka/
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody i wypadki skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub mieniu uczestników podczas konwentu.
 7. Od momentu rozpoczęcia konwentu do momentu zakończenia konwentu każdy z uczestników ponosi za swoje postępowanie pełną odpowiedzialność finansową i prawną. Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki ani szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie któregokolwiek z uczestników lub powstałe z powodu działania osób trzecich, ani za inne zdarzenia prowadzące, lub mogące prowadzić do podobnych skutków.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, uszkodzone, utracone bądź pozostawione bez opieki przez uczestników podczas trwania konwentu.
 9. Uczestnicy są zobowiązani zachowywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo pozostałym uczestnikom i osobom trzecim.
 10. Uczestnikom zabrania się:
  1. wnoszenia broni pneumatycznej, broni białej i materiałów pirotechnicznych bez pisemnej zgody organizatorów,
  2. wnoszenia innych przedmiotów mogących zagrażać zdrowiu i życiu innych uczestników bez pisemnej zgody organizatorów,
  3. używania otwartego ognia w sposób zagrażający zdrowiu i mieniu uczestników,
  4. spożywania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych,
  5. uczestnictwa w punktach programu w stanach po spożyciu alkoholu bądź w stanach po spożyciu środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych,
  6. nadmiernego i uciążliwego hałasowania, szczególnie od godziny 22 do godziny 6 rano,
  7. śmiecenia,
  8. niszczenia terenu konwentu,
  9. rozpalania ognisk w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 11. Niestosowanie się do zaleceń regulaminu może skutkować:
  1. ustnym upomnieniem,
  2. konsekwencjami finansowymi,
  3. konfiskatą przedmiotów będących przyczyną łamania postanowień niniejszego regulaminu,
  4. wezwaniem Policji,
  5. wydaleniem z terenu konwentu bez zwrotu opłaconej akredytacji.
 12. Warunkiem uczestnictwa w konwencie jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i podpisanie oświadczeń woli: o przestrzeganiu regulaminu oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w konwencie.
 13. Oświadczenia woli będą zbierane na piśmie podczas akredytacji na konwent.
 14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niewpuszczenia osób na konwent, które odmówią złożenia wyżej wymienionych oświadczeń woli.
 15. Uczestnicy konwentu są zobowiązani wykonywać polecenia organizatorów odnoszące się do utrzymania porządku podczas trwania konwentu.
 16. Organizatorzy konwentu zastrzegają sobie prawo do wydalenia z terenu konwentu osób, które swoim zachowaniem narażają siebie lub innych uczestników bądź osoby trzecie na utratę zdrowia, lub życia bez zwrotu opłaconej akredytacji.
 17. Udział w Tygodniówce 2024  jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku i publikację zdjęć uczestnika na Facebooku i/lub stronie wydarzenia. Jeśli nie chcesz wyrazić tej zgody, skontaktuj się z nami zanim zgłosisz się na Tygodniówkę.
 18. Uczestnikowi, który z przyczyn losowych musiał zrezygnować z udziału w konwencie, a dokonał już opłaty akredytacyjnej przysługuje zwrot akredytacji w wysokości:
  a) 100% – jeżeli rezygnacja została zgłoszona Organizatorom w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku.
  b) 50% – jeżeli rezygnacja została zgłoszona Organizatorom w terminie od 1 do 11 lipca 2024 roku.
 19. Od dnia 12 lipca 2024 roku, zwrot opłaty akredytacyjnej nie przysługuje.
 20. Zgłoszenie rezygnacji z udziału w konwencie musi odbyć się za pomocą maila: larp@larp-zt.pl
 21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. O zmianie zostaną poinformowani uczestnicy drogą mailową lub poprzez fanpejdż https://www.facebook.com/larpZT/

Klub Fantastyki Zardzewiały Topór